Enquiries
     
     
     
     
     
      Urgent
      Normal
      Low
     
     
DSM Agencies Pvt Ltd

No. 1, 15th Cross Street,
Shastri Nagar, Adyar,
Chennai - 600 020,
Tamil Nadu, India
Tel : +91-44-2491 0847


Ganesh Ananthakrishnan(Chennai)


Phone:    +91-9994994585
Email:     ganesh@dsmagencies.com


Aparna Bhattacharjee(Chennai)


Phone:    +91-9789866585
Email:     aparna.bhattacharjee@dsmagencies.com